wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

SŁOWNICZEK KARDIOLOGICZNY


A

ablacja- niszczenie za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości miejsc w sercu,które zakłócają
jego czynność elektryczną

angina pectoris- łacińska nazwa dławicy piersiowej

angiografia wieńcowa- koronarografia;uwidocznienie w promieniach rentgenowskich tętnic wieńcowych
wypełnionych kontrastem

aorta- tętnica wychodząca wprost z serca;największa tętnica w ciele człowieka

arterioskleroza- miażdżyca tętnic;odkładanie się w ścianach tętnic złogów tłuszczu (cholesterolu)
i wapnia,które sprawiają,że tętnica staje się wąska i twarda

arytmia- niemiarowe bicie serca

asystolia- brak skurczów serca;zatrzymanie pracy serca

B

blok przedsionkowo-komorowy- utrudnienie lub przerwanie przewodzenia pobudzeń elektrycznych
między przedsionkami a komorami przez węzeł przedsionkowo-komorowy i włókna przewodzące

bradyarytmia zupełna-wolny i niemiarowy rytm serca występujący podczas migotania przedsionków

bradykardia- nadmiernie wolny rytm serca ( poniżej 60 uderzeń na min.)

bradykardia zatokowa- wolny rytm serca wynikający z zaburzeń działania węzła zatokowego

bypass- "bajpas";połączenie omijające zwężony odcinek tętnicy,wytworzone podczas operacji
z fragmentu żyły,innej tętnicy albo sztucznej protezy naczyniowej

C

choroba wieńcowa- choroba niedokrwienna serca;polega na odkładaniu się w tętnicach wieńcowych
złogów cholesterolu i wapnia,które ograniczają możliwości odżywiania mięśnia sercowego;
jej najważniejszym objawem jest ból za mostkiem pojawiający się podczas wysiłku lub zdenerwowania

częstoskurcz- tachykardia;rytm serca o częstotliwości przekraczającej 100 uderzeń na minutę

częstoskurcz komorowy- rytm komorowy o częstotliwości przekraczającej 100 uderzeń na minutę

częstoskurcz węzłowy- rodzaj arytmii,która wywodzi się z chorego węzła przedsionkowo-komorowego

D

defibrylacja- wyciszenie chaotycznego i zagrażającego życiu zaburzenia rytmu ( migotania komór)
za pomocą wstrząsu elektrycznego

dławica piersiowa- napadowe odczucie ciasnoty lub ucisku w klatce piersiowej,któremu często
towarzyszy ostry ból,spowodowane niedostatecznym przepływem krwi przez tętnice wieńcowe.
Może się to również nazywać -dusznica bolesna

E

echokardiografia- metoda badania serca polegająca na uwidocznieniu jego budowy za pomocą
ultradźwięków

elektrokardiogram- EKG ;zapis prądu elektrycznego powstającego podczas pracy serca;
wykonywany jako EKG spoczynkowe,wysiłkowe lub ambulatoryjne; dostarcza informacji
o powstawaniu i rozchodzeniu się pobudzeń w sercu oraz o arytmiach i ich mechanizmach

elektrokoagulacja- zabieg polegający na powierzchownym spaleniu tkanki prądem elektrycznym
w celu jej usunięcia lub nacięcia

endokardium- wsierdzie; wewnętrzna warstwa serca

epikardium- osierdzie; zewnętrzna warstwa serca

K

kardiowersja- elektryczny wstrząs zsynchronizowany z rytmem serca zastosowany w celu przerwania arytmii (np. migotania przedsionków albo częstoskurczu komorowego)

L

litotrypsja- lek stosowany w terapii zaburzeń serca

M

migotanie komór- rytm komór polegający na niemiarowym i chaotycznym pobudzaniu komór z częstotliwością przekraczającą 300 pobudzeń na minutę; powoduje zatrzymanie krążenia

migotanie przedsionków- arytmia, podczas której rytm przedsionków jest chaotyczny i przekracza 300 pobudzeń na minutę

miokardium- mięsień serca

niemiarowość zatokowa- nieregularny rytm serca wynikający z nieregularnego powstawania impulsów w węźle zatokowym

N

niewydolność serca- zmniejszenie siły skurczu mięśnia ujawniające się podczas wysiłku albo nawet w spoczynku, którego następstwem est niedostateczna ilość krwi przepływająca przez narządy wewnętrzne

O

osierdzie- zewnętrzna warstwa serca

P

plastyka balonowa- angioplastyka balonowa; poszerzenie zwężonych odcinków tętnicy za pomocą specjalnego balonu

próba wysiłkowa- elektrokardiogram wysiłkowy; EKG wykonywane podczas wysiłku fizycznego (np. pedałowanie na specjalnym rowerze albo chodzenie po ruchomej bieżni), które pozwala wykryć zaburzenia przepływu krwi w tętnicach wieńcowych wywołane podczas wysiłku

przedsionek- jama serca, do której krew spływa z żył, zanim dostanie się do komór

R

radioterapia- leczenie nowotworów za pomocą naświetlania promieniami jonizującymi

rozkurcz- faza rozluźnienia mięśnia serca; głownie w tym czasie krew przepływa przez mięsień serca

rytm zastępczy- gdy naturalny rozrusznik serca (węzeł zatokowy) zawodzi, inne miejsca w sercu mogą wytwarzać impulsy układające się w wolny rytm (zwany rytmem zastępczym)

rytm zatokowy- rytm serca nadawany przez węzeł zatokowy (prawidłowy rytm serca)

S

skurcz serca- szybkie zbliżenie się do siebie ścian serca celu wypchnięcia krwi do naczyń

skurcze dodatkowe- skurcze serca wyłamujące się z miarowego rytmu

stymulacja- pobudzanie serca słabymi impulsami elektrycznymi

stymulacja antyarytmiczna- najłagodniejszy ze sposobów interwencji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora; stymulacja słabymi i bezbolesnymi impulsami wysyłanymi w dokładnie obliczonych momentach w celu przerwania częstoskurczu komorowego

stymulator jednojamowy- stymulator serca , który kontroluje i pobudza tylko jedną z jam serca (przedsionek albo komorę)

stymulator serca- rozrusznik serca; wszczepialne urządzenie wspomagające rytm serca; stymulator zaczyna pobudzać serce, gdy tylko rytm serca staje się zbyt wolny albo gdy pojawiają się przerwy w pracy serca, nie pobudza natomiast, gdy odbiera naturalne impulsy z serca o dostatecznie szybkim rytmie

T

tachykardia- rytm serca o częstotliwości przekraczającej 100 uderzeń na minutę

tachykardia zatokowa- szybki rytm serca wywodzący się z węzła zatokowego

tętnice- naczynia krwionośne, które transportują krew wpływającą z serca

tętnice wieńcowe- naczynia krwionośne (tętnice), które doprowadzają do mięśnia serca substancje odżywcze i tlen

trzepotanie komór- rytm komór o częstotliwości o przekraczającej 250 pobudzeń na minutę

trzepotanie przedsionków- arytmia, podczas której rytm przedsionków przekracza 200 uderzeń na minutę

W

węzeł przedsionkowo-komorowy- węzeł p-k; węzeł A-V; przełącznik pomiędzy przedsionkami a komorami, który przewodzi impulsy wytworzone przez węzeł zatokowy do komór

węzeł zatokowy- naturalny rozrusznik serca położony w prawym przedsionku; zbudowany z wyspecjalizowanych komórek miarowo wytwarzających impulsy elektrycznie

wsierdzie- wewnętrzna warstwa serca

wszczepialny kardiowerter-defibrylator- ICD; wszczepialne urządzenie kontrolujące i korygujące rytm serca; układ podobny do stymulatora złożony z generatora i elektrod; urządzenie nieprzerwanie śledzi rytm serca, a gdy rozpozna częstoskurcz komorowy, trzepotanie komór lub migotanie komór automatycznie interweniuje, wykonując stymulację antyarytmiczna, kardiowersję lub defibrylacją w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca

Z

zastawka mitralna- zastawka serca położona między lewym przedsionkiem a lewą komorą

zastawki serca-ruchome przegrody zbudowane z płatków wsierdzia, które dopuszczają przepływ krwi tylko w jedną stronę, porządkując krążenie w sercu

zawał serca- śmierć ograniczonego obszaru mięśnia serca w wyniku niedostarczonego zaopatrzenia w krew, najczęściej spowodowanego przez całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej

zespół "bradykardia-tachykardia"- zespół arytmii charakteryzujący się zmianami od skrajnie wolnych do skrajnie szybkich rytmów serca

zaburzenia rytmu serca- zakłócenia regularnej kolejności skurczów serca; odczuwane jako skurcze dodatkowe, kołatania, zwolnienie albo chwilowe przerwanie pracy serca

zespół zatoki szyjnej- nadwrażliwość splotu nerwowego w okolicy tętnicy szyjnej ; uciśnięcie tych nerwów wywołuje bradykardię, a nawet długą przerwę w pracy serca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz