wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

poniedziałek, 7 lipca 2014

Piwo zdrowe? - Prawda czy mit?

1. Piwo ma tak niewiele alkoholu, że nie może zaszkodzić. - PRAWDA/ MIT.
Praw­da do­ty­czy tylko ma­łych ilo­ści piwa. 250 ml piwa o mocy 5 proc. do­star­cza or­ga­ni­zmo­wi tyle al­ko­ho­lu co 30 ml wódki o mocy 40 proc. Ale uwaga! Ko­bie­ty w ciąży nie po­win­ny w ogóle pić piwa, po­dob­nie jak in­nych na­po­jów al­ko­ho­lo­wych.

2. Umiarkowane ilości piwa służą zdrowiu. - PRAWDA

Piwo zmniej­sza ry­zy­ko po­wsta­nia ka­mie­ni ner­ko­wych, sty­mu­lu­je wy­dzie­la­nie in­su­li­ny, ko­rzyst­nie wpły­wa na krą­że­nie krwi, po­pra­wia pro­por­cje mię­dzy do­brym cho­le­ste­ro­lem (HDL) a złym (LDL), ob­ni­za ci­śnie­nie tęt­ni­cze, oczysz­cza drogi mo­czo­we i nerki. Zmniej­sza ry­zy­ko cho­ro­by wień­co­wej
o 30 proc., ry­zy­ko uda­rów – o 20 proc. Sta­bi­li­zu­je rów­no­wa­gę hor­mo­nal­ną i chro­ni przed oste­opo­ro­zą – szcze­gól­nie ko­bie­ty po me­no­pau­zie. Jed­nak re­gu­lar­ne (co­dzien­ne) wy­pi­ja­nie nawet ma­łych ilo­ści (dwie bu­tel­ki) może pro­wa­dzić do uza­leż­nie­nia! Usta­lo­no li­mi­ty: ko­bie­ty nie po­win­ny wy­pi­jać wię­cej nżz 20 g al­ko­ho­lu dzien­nie, a męż­czy­zni – 40 g.

3. Picie piwa może uszkodzić wątrobę. - PRAWDA
Nad­uży­wa­nie tego na­po­ju, tak jak wszyst­kich na­po­jów al­ko­ho­lo­wych, nie służy wą­tro­bie.

4. Piwo tuczy. - MIT

Ten napój nie za­wie­ra tłusz­czu, ma bar­dzo mało cukru. War­tość ka­lo­rycz­na pół­li­tro­we­go kufla to ok. 220 kcal. Taka sama ma pół litra coli lub soku owo­co­we­go. Po­nad­to piwo po­zy­tyw­nie wpły­wa na pro­ces spa­la­nia tłusz­czu i we­glo­wo­da­nów oraz wy­płu­ku­je z or­ga­ni­zmu sól, która, spo­ży­wa­na w nad­mia­rze, sprzy­ja za­trzy­my­wa­niu wody i zwięk­sze­niu cię­ża­ru ciała. Na­to­miast piwo za­ostrza ape­tyt, a także po­bu­dza wy­dzie­la­nie soków żo­łąd­ko­wych. Je­że­li więc, pijąc małe jasne, zja­da­my jed­no­cze­śnie go­lon­kę z fryt­ka­mi lub inne ka­lo­rycz­ne danie, na pewno przy­ty­je­my. Poza tym nie służy syl­wet­ce ste­reo­ty­po­wy styl życia pi­wo­sza: wie­lo­go­dzin­ne prze­sia­dy­wa­nie przy stole za­miast zdro­wej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Dwaj na­ukow­cy z uni­wer­sy­te­tu wa­lij­skie­go, dr David Wil­liams i dr Je­re­my Phil­pott udo­wod­ni­li, że to prze­ką­ski, które przy kuflu za­ja­da­my, są od­po­wie­dzial­ne za roz­wój brzu­cha, na­zy­wa­ne­go żar­to­bli­wie "mię­śniem piw­nym". Inni ba­da­cze po­rów­na­li wpływ na naszą syl­wet­kę piwa i wina. Oka­zu­je sie, że wino jest bar­dziej ka­lo­rycz­ne i mniej przy­ja­zne syl­wet­ce. Opi­nia, że wino jest lżej­sze,wzię­ła się praw­do­po­dob­nie stąd, że po­da­je się je w nie­wiel­kich lamp­kach, a piwo w ku­flach.

5. W piwie są substancje odżywcze potrzebne organizmowi. - PRAWDA/MIT.

Są w nim mi­ne­ra­ły: krzem, wapń, potas, ma­gnez, cynk, sód, selen i fos­for, poza tym wi­ta­mi­ny z grupy B oraz m.​in. prze­ciw­u­tle­nia­cze, neu­tra­li­zu­ją­ce wolne rod­ni­ki (szcze­gól­nie dużo ma ich piwo ciem­ne). Fak­tem jest jed­nak, że te same sub­stan­cje znaj­dzie­my w wa­rzy­wach, owo­cach, na­bia­le...

6. Piwo z puszki jest gorsze niż z butelki, ponieważ ma metaliczny smak. - MIT
Pusz­ki z piwem są alu­mi­nio­we i do­dat­ko­wo po­kry­te od środ­ka la­kie­rem, na­to­miast me­ta­licz­ny smak po­cho­dzi od jonów stali. Pusz­ka jest nawet lep­szym opa­ko­wa­niem niż bu­tel­ka, po­nie­waż nie prze­pusz­cza świa­tła. Jed­nak le­piej nie pić na­po­ju pro­sto z pusz­ki, ale prze­le­wać go do szkla­ne­go na­czy­nia.

7. Najsmaczniejsze piwa sprzedawane są w zielonych butelkach. - MIT

Zie­lo­ne bu­tel­ki prze­pusz­cza­ją wię­cej świa­tła niż bra­zo­we, a to źle wpły­wa na izo-al­fa-kwa­sy po­cho­dzą­ce z chmie­lu, które na­da­ją piwu cha­rak­te­ry­stycz­ną go­rycz­kę. Pro­mie­nie świa­tła roz­bi­ja­ją te kwasy, co pro­wa­dzi do wy­tra­ce­nia się związ­ku siar­ki o mało przy­jem­nym za­pa­chu.

No to smacznego nico chłodnego w ten upalny dzień!


źródło: http://www.onet.pl/Brak komentarzy:

Prześlij komentarz