wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

sobota, 24 maja 2014

Ile kosztują ludzkie organy

Licz­ba osób cze­ka­ją­cych na prze­szczep zwięk­sza się szyb­ciej niż licz­ba daw­ców. Duże za­po­trze­bo­wa­nie i nie­wiel­ka podaż wpły­wa­ją na to, że han­del ludz­ki­mi or­ga­na­mi na czar­nym rynku jest więk­szy niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej - pisze "Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na".
Mimo ro­sną­cej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej nadal mało jest osób, które go­to­we są oddać swoje or­ga­ny do prze­szcze­pu w przy­pad­ku śmier­ci. Nawet w kra­jach, które sto­su­ją za­sa­dę do­mnie­ma­nej zgody (np. Hisz­pa­nia, Au­stria, Bel­gia) listy ocze­ku­ją­cych na ope­ra­cję osób są bar­dzo dłu­gie.

Po­mi­ja­jąc sy­tu­acje, gdy ktoś de­cy­du­je się oddać or­ga­ny człon­kom ro­dzi­ny czy zna­jo­mym (przy­pad­ki do­bro­wol­ne­go i nie­od­płat­ne­go od­da­nia or­ga­nów oso­bom obcym są bar­dzo rzad­kie) oka­zu­je się, że głów­nym czyn­ni­kiem mo­ty­wu­ją­cym dla daw­ców są pie­nią­dze - po­da­je "Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na".

Je­dy­nym kra­jem na świe­cie, w któ­rym nie ma ko­le­jek do prze­szcze­pów, jest Iran, który ze­zwa­la na han­del or­ga­na­mi. Choć sys­tem nie jest do­sko­na­ły, jego ure­gu­lo­wa­nie za­pew­ni­ło daw­com fa­cho­wą opie­kę me­dycz­ną i za­gwa­ran­to­wa­ło, że zo­sta­nie im wy­pła­co­na w ca­ło­ści wcze­śniej usta­lo­na kwota.

W przy­pad­ku sprze­da­ży or­ga­nów na czar­nym rynku dawca nigdy nie ma pew­no­ści co do ja­ko­ści usług me­dycz­nych i czy do­sta­nie pie­nią­dze za sprze­da­wa­ny organ, któ­rych lwia część i tak tra­fia do kie­sze­ni gan­gów.

CENA NARZĄDU:

1. PŁUCA - 300 tys. USD
2. NERKA - 150 tys. USD
3. SERCE - 119 tys. USD
4. WĄTROBA - 100 tys. USD
5. ROGÓWKA - 24 tys. USD
6. SKÓRA - 15 tys. za 10 cm kw.
7. KREW - od 44 do 590 tys. USD 


(jmr)
źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ile-kosztuja-ludzkie-organy-na-czarnym-rynku/7mvp5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz